» Kominictví » Revize » ČSN 73 4201 : 2010

ČSN 73 4201 : 2010

Od října 2010 Platí ČSN 734201 : 2010 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv . Která nahrazuje předchozí nornu ČSN 734201 : 2008

Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování a provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů do jejich průduchů. Platí pro komíny, které jsou vedené uvnitř budovy, nebo po její vnější stěně. Platí pro komíny, které jsou určené pro odvod spalin spotřebičů na plynná, kapalná a pevná paliva. V normě je uveden způsob kontrol spalinových cest a informace o čištění a údržbě.

Tato norma stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových i modernizaci stávajících komínů a kouřovodů. Platí pro komíny a kouřovody pracující v tlakových třídách N (podtlakové), P (přetlakové) a H (vysokopřetlakové), při suchém i mokrém provozu komínů.

POZNÁMKA Modernizací stávajících komínů je uvažováno např. vložkování průduchů jednovrstvých zděných komínů komínovými vložkami.

Tato norma také stanoví základní podmínky pro odvod spalin do fasády budovy

Tato norma neplatí pro volně stojící průmyslové komíny navrhované a prováděné podle ČSN EN 13084-1, ČSN EN 13084-2 , ČSN EN 13084-4, EN 13084-5, EN 13084-6, EN 13084-7, EN 13084-8a ČSN 73 4110.


Publikováno: 22.10.10 7:28 | Kategorie: Revize